శుక్రవారం, జులై 20, 2012

చూడు మరీ నా తఢ కా

తిరువెంకట  నాధుని  ప్రసాదం  కూడా  కల్తినా 

మరీ  చోద్యం  కాక పోతే  ఏమిటిది  మరలు , మత్తు , ఉప్పునా ......

మానవ  నీచ  ప్రవృత్తి కి  ప్రత్యక్ష  నిదర్శనం  నిర్లక్ష్యానికి  పరాకాష్ట 

రేపు  విషం  చిమ్మరని  గ్యారంటి  ఏమిటో 

విషపురుగు లకన్నా  నీచమైన  రాజకీయాలతో 

తిరుపతి  లడ్డులో  మరలు , మత్తు , ఉప్పు  

కలిపి  చూడు మరీ  నా తఢ కా  అన్నట్టు  ఉంది