బుధవారం, జూన్ 20, 2012

అన్యాయ మూర్తి
ఆఖరికి  జడ్జి కూడా  జైలు పాలు 


పట్టాభికి  గాలి సోకింది 


లంచం దెయ్యం పట్టింది 


అంతటి  అవినీతి న్యాయమూర్తి   


చివరికి  అన్యాయ మూర్తి గా నిలిచాడు