ఆదివారం, జూన్ 17, 2012

మనసు
పరి పరి విధముల పరిగెత్తేనే  


ఊసులు పోకా  ఊపిరాడక 


ఊయల మంచపు డోలికలాగే 


డో లనమాయే  నా మనసు 


ఆందోళనమాయే  నా మనసు