ఆదివారం, జూన్ 24, 2012

కీర్తి శేషులు శ్రీ k . వెంకోబరావు మరియు శ్రీమతి అనసూయమ్మ

కీర్తి  శేషులు  శ్రీ  k . వెంకోబరావు  మరియు  శ్రీమతి  అనసూయమ్మ 
జంట  బాయని  జంట ; జంటగా ఎగిరిపోయే భువినుంచి దివికి