సోమవారం, జూన్ 11, 2012

ఊహా సుందరి

ఎగిరే గాలి పటంలో  సూత్రం లా 


దాగున్న పూలదండ లో  దారం లా 


చిగురాకుల చివురులలో మెరిసే  మంచు ముత్యం లా


లేత గులాబి అధరాల పై మురిసే చిరునగవుల దరహాసం లా 


నీలో మిగిలిపోనా  నిన్నంటుకునే  నీ నీడలా నిలిచిపోనా