ఆదివారం, మార్చి 04, 2012

చంద్రుని వెంట రోహిణి ల సీతమ్మ వెళ్ళింది విడిచివుండలేక .
తం వ్రాజన్తం బ్రాతో లక్ష్మణో అనుజాగాతం , లక్షణుడు తనే స్వయముగా బయలుదేరినాడు .చంద్రుని వెంట రోహిణి ల సీతమ్మ వెళ్ళింది విడిచివుండలేక రాముణ్ణి .