శుక్రవారం, మార్చి 09, 2012

అనిద్రం శరసానం , ఖడ్గం , తునీ కా అక్షయ సాయకు = ఇంద్ర చాపము , కట్టి , అక్షయ తుణిరం.

 

అగస్త్య వచనాత్ కా ఎవ జాగ్రః పరం ప్రీతః  - అగస్త్య ముని ఆదేశము పై గ్రహించాడు సంతోషం పొందినాడు .
అనిద్రం శరసానం , ఖడ్గం , తునీ కా అక్షయ సాయకు = ఇంద్ర చాపము , కట్టి , అక్షయ తుణిరం.